Nikolai Cerisier Roitmann

Militærpsykolog i Forsvaret

Jeg arbejder som militærpsykolog i Forsvaret, hvor jeg indgår i et specialiseret behandlingsteam, hvis fokus er på afhjælpning af reaktioner efter udsendelse. Herudover er jeg en fast del af det krisepsykologiske beredskab, der rykker ud i forbindelse med kritiske hændelser, både nationalt og internationalt. Jeg har været udsendt til Afghanistan med fokus på bl.a. gennemførsel af battlemind debriefinger ved hjemrotationer, hvor målet er at forberede soldaten bedst muligt på overgangen mellem det militære og civile liv. Tidligere har jeg arbejdet med traumebehandling og flygtninge udsat for tortur og forfølgelse.

Jeg har desuden mangeårig erfaring med udvikling og trivsel indenfor organisationer, som jeg har beskæftiget mig med gennem tillids- og bestyrelsesposter i en række organisationer og foreninger. Herunder har jeg fungeret som formand for Psykologisk Korttidsrådgivning, advisory-board deltager i Aids-fondet, bestyrelsesmedlem i Dansk selskab for Psykotraumatologi, tillidsmand for psykologerne i Forsvaret m.m.

For mig har en afgørende drivkraft været at tilbyde hjemvendte soldater med psykiske eftervirkninger fra deres udsendelse, de bedste forudsætninger for at komme sig igen. Der findes en lang række tilbud som netop fokuserer på denne gruppe. Dog vil de fleste hjemvendte soldater ikke opleve vedvarende psykiske eftervirkninger, men stadig finde det vanskeligt at falde til og finde sig til rette i de danske omgivelser efter udsendelsen. Soldatens Hus adskiller sig fra andre tilbud ved at tage afsæt i de sociale og militære færdigheder, som den enkelte udvikler under sin udsendelse og anvende dem som en fortsat betydningsfuld ressource i det civile liv med henblik på at lette overgangen mellem det civile og militære.

Ved siden af mit arbejde i Forsvaret har jeg privat psykologpraksis, ptsdpsykolog.dk, hvor jeg tilbyder behandling specifikt rettet mod PTSD.

Frivillighed

Jeg har været engageret som frivillig arbejdskraft i en række organisationer og foreninger, hvor ydelsen har været rådgivning til forskellige målgrupper. Desuden har jeg fungeret i forskellige bestyrelsesposter, hvor fokus har været at skabe de rette betingelser for en frivillig forening eller organisations trivsel. Min erfaring er, at det frivillige arbejde for en sag ofte er motiveret af tilhørsforhold, ejerskab og ansvar for den aktuelle sag, hvilket kommer til udtryk ved et helt særligt engagement. Mange, der vælger at arbejde frivilligt, gør det, fordi de oplever at have noget særligt at bidrage med til en bestemt sag, eller fordi de selv er en del af sagen eller i tæt berøring med den.

For at fastholde en organisations eller en forenings frivillige arbejdskraft og sørge for god trivsel blandt de frivillige, bør der være et kontinuerligt fokus på tre væsentlige forhold. Første forhold omhandler frivilligpleje og dækker over, at det ikke koster den enkelte frivillige penge, hvorfor det er vigtigt med forplejning og dækning af diverse andre udgifter i forbindelse med aktiviteter. Andet forhold omhandler, at det frivillige arbejde så vidt muligt tilpasses de frivilliges hverdag. Der skal være mulighed for at kunne indgå fleksibelt i organisationens eller foreningens aktiviteter og engagere sig på forskellig vis. Tredje forhold omhandler muligheden for medbestemmelse og medindflydelse, som både engagerer og ansvarliggør den frivillige i forhold til den fælles sag.

En frivillig forening er ikke noget værd uden sine brugere. Soldatens Hus er en forening, som trækker på ideen om, at et genkendeligt fællesskab kan være medvirkende til at overskride ellers fastlåste identitetspositioner. Fællesskabet eller gruppen af brugere består af tidligere eller nuværende soldater, og det er dem, som er det centrale omdrejningspunkt og den væsentligste ressource for foreningens virke. Med anvendelsen af de samme principper som ved frivillig arbejdskraft understøtter vi motivation, drive og engagement for et fællesskab, der skaber nye muligheder for den enkelte.

CV for Nikolai Cerisier Roitmann

MILITÆRPSYKOLOG VED MILITÆRPSYKOLOGISK AFDELING, FORSVARET
 • Kontaktpsykolog for DANCON ISAF hold 15, hvilket omfatter:
  Planlægning og gennemførelse af undervisning i stress- og krisehåndtering for soldater og pårørende forud for udsendelse.
  Krisepsykologisk bistand ved kritiske hændelser i Afghanistan.
  Planlægning og gennemførelse af gruppe- og individuelle samtaler ved reintegrationsprojekt for soldater efter udsendelse.
 • Psykologisk behandling af PTSD og efterreaktioner hos hjemvendte soldater individuelt og i gruppe.
 • Debriefinger af Forsvarets personel efter nationale kritiske hændelser.
 • Visitator for behandlingssektionen.
 • Oplæring af Forsvarets psykologer i Prolonged exposure terapi for PTSD.
 • Supervision af psykologer vedrørende traumefokuseret psykologisk behandling.
KLINISK PSYKOLOG VED KLINIK FOR TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE, PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND
 • Psykologisk behandling af komplicerede PTSD-tilstande som følge af flugt, tortur og krigsrelaterede hændelser.
 • Udvikling af behandlingskoncept for klinikken.
 • Udvikling af udredningsprocedure for klinikken.
 • Udfærdigelse af psykologiske vurderinger og erklæringer.
BESTYRELSESPOSTER, TILLIDSHVERV OG FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE
 • Formand for Psykologisk Korttidsrådgivning.
  Ansvarlig for foreningens drift, koordinering og faglige udvikling.
 • Bestyrelsesmedlem i Psykotraumatologisk Selskab under Dansk Psykologforening.
  Revision af efteruddannelse for psykologer med interesse for psykotraumatologi.
  Bidrage med relevant viden og erfaring vedrørende krisepsykologisk arbejde til den bredere del af befolkningen.
 • Gruppeleder på Livslinien og i Offerrådgivningen under Hovedstadens Røde Kors.
  Ansvarlig for vagtplanlægning, rekruttering og trivsel hos de frivillige.
  Vagtleder med døgntelefon samt ansvar for uddelegering og opfølgning på rådgivningsopgaver.
 • Frivillig repræsentant i udvalg for Aids-linien på Aids-fondet.
  Bidrage til og udvikler af de organisatoriske forhold på Aids-linien
  Ansvarlig for de frivilliges trivsel.
 • Tillidsmand for psykologgruppen på Militærpsykologisk Afdeling og for psykologgruppen på Klinik for Traumatiserede Flygtninge.
 • Frivillig telefonrådgiver på Livslinien og Aids-linien.
 • Frivillige personlig rådgiver i Psykologisk Korttidsrådgivning og i Offerrådgivningen.

 

Se komplet CV her.